دۇيسەنبى, 21 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107307. جازىلعاندار — 101941. قايتىس بولعاندار — 1671

2013 شىلدە

26 شىلدە, 2013 ساعات 21:02

ارداق نۇرعازىۇلى. «سەن ماعان جات ەمەسسىڭ»

اباي-اقپارات 1871

26 شىلدە, 2013 ساعات 21:01

ساكەن سىبانباي. «باستىق شاقىرىپ جاتىر»

اباي-اقپارات 2367

26 شىلدە, 2013 ساعات 21:00

نۇرلان قابداي. ارىزداسۋ

اباي-اقپارات 2223

25 شىلدە, 2013 ساعات 11:25

اۋليەلi ءوڭىر - ماڭعىستاۋ

اباي-اقپارات 5084

25 شىلدە, 2013 ساعات 10:50

شىعىس قازاقستاندا 252 اۋىل اكىمى سايلانادى

اباي-اقپارات 1964

25 شىلدە, 2013 ساعات 10:48

تۇنگى جارمەڭكە كوپشىلىكتىڭ كوڭىلىنەن شىعىپ وتىر

اباي-اقپارات 1856