سەنبى, 11 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 56455. جازىلعاندار — 32500. قايتىس بولعاندار — 264

2013 شىلدە

3 شىلدە, 2013 ساعات 10:10

«قازاقستان بارىسى-2013»: ايبەك تۋعان ولكەسىنە كەلدى

اباي-اقپارات 1895

3 شىلدە, 2013 ساعات 09:10

شىعىس اۋىلدارى ينتەرنەتكە قوسىلادى

اباي-اقپارات 1650

2 شىلدە, 2013 ساعات 11:22

اlash-orda.kz

اباي-اقپارات 13932

2 شىلدە, 2013 ساعات 11:11

ايبەك -«قازاقستان بارىسى»

اباي-اقپارات 1786

2 شىلدە, 2013 ساعات 10:57

شىڭجاڭدا نە بولىپ جاتىر؟

اباي-اقپارات 1824

2 شىلدە, 2013 ساعات 08:51

باقاش كادەي. ەلباسى قۇلجاعا كەلگەندە

اباي-اقپارات 2076