سەنبى, 19 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107199. جازىلعاندار — 101822. قايتىس بولعاندار — 1671

2013 شىلدە

17 شىلدە, 2013 ساعات 14:12

الپامىس بەكتۇرعانوۆ: «ۇلى قابىرعا»... ۋشىقتىرىپ جاتىر

اباي-اقپارات 2021

17 شىلدە, 2013 ساعات 10:56

جارقىن جەتى. تاعى دا باس ءمۇفتيدىڭ نازارىنا

اباي-اقپارات 2696

17 شىلدە, 2013 ساعات 10:47

عابيت سەيىتجانۇلى. اۋىلدىڭ اماناتى

اباي-اقپارات 2385

17 شىلدە, 2013 ساعات 09:56

شىعىستاعى تىڭ باستاما - شىڭعىستاۋ جارمەڭكەسى

اباي-اقپارات 1700

17 شىلدە, 2013 ساعات 09:29

التاي – تۇركى الەمىنىڭ التىن بەسىگى

اباي-اقپارات 2779

17 شىلدە, 2013 ساعات 08:33

تاريحتى زەرتتەۋدە ءتىل ماماندارى اسا قاجەت

اباي-اقپارات 1722

17 شىلدە, 2013 ساعات 08:32

ءۇمىتتى ءۇش سالا

اباي-اقپارات 1873