دۇيسەنبى, 29 مامىر 2023

2012 قازان

7 قازان, 2012 ساعات 16:56

مامان دايارلاۋدا جۇمىس بەرۋشىنىڭ ۇلەسى زور

اباي-اقپارات 2351

5 قازان, 2012 ساعات 15:23

وقو – گاستاربايتەرلەردىڭ وتانى ەمەس

اباي-اقپارات 2226

5 قازان, 2012 ساعات 06:50

قۇديار ءبىلال. جاراتىلىس ءمانى: جاراتۋشى - ارۋاق

اباي-اقپارات 3845

5 قازان, 2012 ساعات 06:38

سەرىك ەرعالي. توعىز ات

اباي-اقپارات 2537

5 قازان, 2012 ساعات 06:27

قاجىعۇمار شابدانۇلى. اعايىندى اپاتتار (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2451

4 قازان, 2012 ساعات 16:45

حالىقتار دوستىعى - بىرلىكتىڭ التىن بەسىگى

اباي-اقپارات 3644