جۇما, 12 تامىز 2022

2012 قازان

7 قازان, 2012 ساعات 16:56

مامان دايارلاۋدا جۇمىس بەرۋشىنىڭ ۇلەسى زور

اباي-اقپارات 2127

5 قازان, 2012 ساعات 15:23

وقو – گاستاربايتەرلەردىڭ وتانى ەمەس

اباي-اقپارات 2010

5 قازان, 2012 ساعات 06:50

قۇديار ءبىلال. جاراتىلىس ءمانى: جاراتۋشى - ارۋاق

اباي-اقپارات 3523

5 قازان, 2012 ساعات 06:38

سەرىك ەرعالي. توعىز ات

اباي-اقپارات 2351

5 قازان, 2012 ساعات 06:27

قاجىعۇمار شابدانۇلى. اعايىندى اپاتتار (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2132

4 قازان, 2012 ساعات 16:45

حالىقتار دوستىعى - بىرلىكتىڭ التىن بەسىگى

اباي-اقپارات 3214