بەيسەنبى, 1 جەلتوقسان 2022

2012 قازان

8 قازان, 2012 ساعات 10:29

«ۇستازىم- مەنىڭ جان دوسىم» بايگەسى

اباي-اقپارات 3770

8 قازان, 2012 ساعات 10:27

قازاقستان جانە شەتەلدەگى قازاقتار

اباي-اقپارات 3770

8 قازان, 2012 ساعات 10:22

تۇرسىن جۇرتباي. قارا داپتەردىڭ يەسى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3326

8 قازان, 2012 ساعات 10:12

سەرىكجان قاجي. جۇرەگىمدە ءبىر اباي

اباي-اقپارات 2276

8 قازان, 2012 ساعات 10:01

قاجىمۇقان عابدوللا. Cاياسي قامىت

اباي-اقپارات 2155

8 قازان, 2012 ساعات 09:16

اعابەك قوناربايۇلى. ءدىن بولماسا دىم بولمايدى

اباي-اقپارات 2766

8 قازان, 2012 ساعات 08:46

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2198