بەيسەنبى, 2 اقپان 2023

2012 قازان

8 قازان, 2012 ساعات 13:33

ەركەعالي بەيسەنوۆ. كۋيانوۆ دەگەن «باتىر» شىقتى...

اباي-اقپارات 1802

8 قازان, 2012 ساعات 13:26

ازات پەرۋاشەۆ: امانجاندى تابا المادىق...

اباي-اقپارات 1871

8 قازان, 2012 ساعات 13:24

اننا حانىمنان جالىقپادىڭىزدار ما؟

اباي-اقپارات 2989

8 قازان, 2012 ساعات 13:20

ورالحان بوكەي نەمەسە كەربۇعىنىڭ جۇمباق ءولىمى

اباي-اقپارات 9594