سەنبى, 2 شىلدە 2022

2012 قازان

8 قازان, 2012 ساعات 13:33

ەركەعالي بەيسەنوۆ. كۋيانوۆ دەگەن «باتىر» شىقتى...

اباي-اقپارات 1644

8 قازان, 2012 ساعات 13:26

ازات پەرۋاشەۆ: امانجاندى تابا المادىق...

اباي-اقپارات 1735

8 قازان, 2012 ساعات 13:24

اننا حانىمنان جالىقپادىڭىزدار ما؟

اباي-اقپارات 2673

8 قازان, 2012 ساعات 13:20

ورالحان بوكەي نەمەسە كەربۇعىنىڭ جۇمباق ءولىمى

اباي-اقپارات 8676