سارسەنبى, 29 مامىر 2024

2012 قازان

4 قازان, 2012 ساعات 11:18

«ءوزى شوشقا وزگەنى يت دەپ ويلار»

اباي-اقپارات 5212

4 قازان, 2012 ساعات 10:05

اقىنداردىڭ تورەسى...

اباي-اقپارات 3818

4 قازان, 2012 ساعات 10:04

جاستارىمىزدىڭ جيھادشىل بولۋىنا كىم كىنالى؟

اباي-اقپارات 2725

4 قازان, 2012 ساعات 09:24

كۋيانوۆتىڭ «قامشى ءۇيىرۋى»

اباي-اقپارات 2687

4 قازان, 2012 ساعات 09:22

قاسيەتتى استى قورلاۋ ەمەس پە؟!.

اباي-اقپارات 3622

4 قازان, 2012 ساعات 09:20

باسىمىزعا قاۋىپ –بايقوڭىردان

اباي-اقپارات 3165