سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

2012 قازان

4 قازان, 2012 ساعات 11:18

«ءوزى شوشقا وزگەنى يت دەپ ويلار»

اباي-اقپارات 2394

4 قازان, 2012 ساعات 10:05

اقىنداردىڭ تورەسى...

اباي-اقپارات 2208

4 قازان, 2012 ساعات 10:04

جاستارىمىزدىڭ جيھادشىل بولۋىنا كىم كىنالى؟

اباي-اقپارات 1462

4 قازان, 2012 ساعات 09:24

كۋيانوۆتىڭ «قامشى ءۇيىرۋى»

اباي-اقپارات 1449

4 قازان, 2012 ساعات 09:22

قاسيەتتى استى قورلاۋ ەمەس پە؟!.

اباي-اقپارات 1913

4 قازان, 2012 ساعات 09:20

باسىمىزعا قاۋىپ –بايقوڭىردان

اباي-اقپارات 1738