دۇيسەنبى, 29 مامىر 2023

2012 قازان

4 قازان, 2012 ساعات 11:18

«ءوزى شوشقا وزگەنى يت دەپ ويلار»

اباي-اقپارات 4504

4 قازان, 2012 ساعات 10:05

اقىنداردىڭ تورەسى...

اباي-اقپارات 3449

4 قازان, 2012 ساعات 10:04

جاستارىمىزدىڭ جيھادشىل بولۋىنا كىم كىنالى؟

اباي-اقپارات 2422

4 قازان, 2012 ساعات 09:24

كۋيانوۆتىڭ «قامشى ءۇيىرۋى»

اباي-اقپارات 2397

4 قازان, 2012 ساعات 09:22

قاسيەتتى استى قورلاۋ ەمەس پە؟!.

اباي-اقپارات 3162

4 قازان, 2012 ساعات 09:20

باسىمىزعا قاۋىپ –بايقوڭىردان

اباي-اقپارات 2826