سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

2012 قازان

4 قازان, 2012 ساعات 09:15

تالعات ماماشەۆ: الاشتىڭ التىن قورى — شەتەلدە

اباي-اقپارات 1979

4 قازان, 2012 ساعات 09:10

«ۇلت تimes» گازەتىنىڭ سايتى

اباي-اقپارات 2787

4 قازان, 2012 ساعات 08:41

امانگەلدى ايتالى. قازاق دەسە، قانى قىزاتىن قازىبەك

اباي-اقپارات 1544

4 قازان, 2012 ساعات 08:24

تۇياعىنان ايىرىلعان جارالى جۇرتتى جۇباتقاي...

اباي-اقپارات 1821

4 قازان, 2012 ساعات 08:13

زايلاعي كەنجەاليەۆ حاق جانە حۇق

اباي-اقپارات 1779

4 قازان, 2012 ساعات 08:03

ماقسات اسىلبەكۇلى. تۇرعىت ءوزال جانە تۇركى دۇنيەسى

اباي-اقپارات 1627

4 قازان, 2012 ساعات 07:43

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1458