سەيسەنبى, 26 قىركۇيەك 2023

2012 قازان

4 قازان, 2012 ساعات 07:26

«اتاجۇرت» اۆتورلىق سۋرەت كورمەسى

اباي-اقپارات 2947

4 قازان, 2012 ساعات 06:29

قارتتارىمىز - قازىنا

اباي-اقپارات 3206

3 قازان, 2012 ساعات 16:41

بىرلىك – ونىمدىلىككە باستار جول

اباي-اقپارات 2763

3 قازان, 2012 ساعات 15:51

ەلباسى وقو ستۋدەنتتەرىنە ءدارىس وقىدى

اباي-اقپارات 2561

3 قازان, 2012 ساعات 09:10

اقبەرەن ەلگەزەك. قازاق جاستارى تاعى دا سىرت قالا ما؟

اباي-اقپارات 2590

3 قازان, 2012 ساعات 08:21

ساعات ءجۇسىپ. قازاق بولىپ تۋعانىما وكىنەمىن...

اباي-اقپارات 3104