سەيسەنبى, 22 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107307. جازىلعاندار — 101941. قايتىس بولعاندار — 1671

2018 ناۋرىز

30 ناۋرىز, 2018 ساعات 12:16

سىرعا تولى سارىارقا...

ايان ەرمەكۇلى 3771

30 ناۋرىز, 2018 ساعات 12:10

بولاشاق جۋرناليستەر باق سىناستى

Abai.kz 3022

30 ناۋرىز, 2018 ساعات 10:30

مونيكا

باقىتگۇل سارمەكوۆا 5198

30 ناۋرىز, 2018 ساعات 10:12

بابانوۆقا "بيلىكتى باسىپ الماق بولدى" دەگەن ايىپ تاعىلدى

مۇرات راقىمجان 2681