بەيسەنبى, 29 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111100. جازىلعاندار — 106059. قايتىس بولعاندار — 1825

2018 ناۋرىز

28 ناۋرىز, 2018 ساعات 08:16

كەمەروۆو وقيعاسى ورىستاردى بىرىكتىرە ءتۇستى

ءدۇرالى دۇيسەنباي 2243

27 ناۋرىز, 2018 ساعات 15:15

«ارقادان الاتاۋعا سالەم!» (فوتو)

كوگەرشىن تىلەگەن 3883

27 ناۋرىز, 2018 ساعات 14:54

باتىس ورىس تىڭشىلارىنان تازارىپ جاتىر. ءبىز شە؟..

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 3770

27 ناۋرىز, 2018 ساعات 14:40

شەجىرە مەن تاريحتىڭ ايىرماسى قانداي؟

مۇحامبەتكارىم قوجىربايۇلى 4175

27 ناۋرىز, 2018 ساعات 09:08

قازاق" اتاۋى اۋەلگى "قۇڭزاق" (عۇن-ساق) اتاۋىنان شىققان...

بەكجان ادەنۇلى 5038

27 ناۋرىز, 2018 ساعات 08:58

وتانعا  قاۋىپ ورامال مەن شولاق شالباردان با؟

مىرزان كەنجەباي 2994

27 ناۋرىز, 2018 ساعات 08:50

ءبىلىم جانە "كسەروكوپيا" مينيسترلىگى

رىسبەك رامازانۇلى 3399