سارسەنبى, 27 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4613. قايتىس بولعاندار — 37

2013 ناۋرىز

15 ناۋرىز, 2013 ساعات 03:46

سەرىك ەرعالي. ناۋرىز جانە پاتشالار شەجىرەسى

اباي-اقپارات 1464

15 ناۋرىز, 2013 ساعات 03:34

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1227

14 ناۋرىز, 2013 ساعات 10:33

كوك تۋ جانە "كۇن كوسەم"

اباي-اقپارات 1266

14 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:47

بەرىك ابدىعاليۇلى: بىزگە ۇلتتىق ارمان كەرەك

اباي-اقپارات 1336

14 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:01

راحات اليەۆ نەدەن ۇرەيلەنەدى؟

اباي-اقپارات 1079

14 ناۋرىز, 2013 ساعات 04:40

قۋانىش جيەنباي. ۋ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1289