سەيسەنبى, 26 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8531. جازىلعاندار — 4515. قايتىس بولعاندار — 35

2013 ناۋرىز

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 06:58

الماس ابسادىق. ناۋرىز مەيرامى ساۋىقتىق سيپات الدى ما؟

اباي-اقپارات 1355

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 06:34

سەرىك ابدىرەشۇلى. ۇشتاعان ماسەلە – ءبىر شەشىم

اباي-اقپارات 1336

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 06:05

داۋرەن قۋات. بۇل قايدان شىققان 60 پايىز؟

اباي-اقپارات 2243

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:49

قۇل-كەرىم ەلەمەس. بەتاشار

اباي-اقپارات 4742

19 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:06

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1333

18 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:30

«قازپوچتا» كەشىرىم سۇراپ جاتىر. ەندى قايتتىك؟!

اباي-اقپارات 1426

18 ناۋرىز, 2013 ساعات 07:52

تۇرسىن جۇرتباي. ««...جانسۇگىروۆ – كوممۋنيست…» (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1291

18 ناۋرىز, 2013 ساعات 07:30

اباي قۇنانبايۇلى. كۇزەتشىسىز، ەسكەرۋسىز يمان تۇرمايدى

اباي-اقپارات 3297