جەكسەنبى, 27 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107723. جازىلعاندار — 102530. قايتىس بولعاندار — 1699

2013 ناۋرىز

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 07:51

159 ارنا: ۇيىمىزدە، تورىمىزدە تۇرعان كىم؟

اباي-اقپارات 1963

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 06:07

ارداق نۇرعازىۇلى. ساياباق (پوەما)

اباي-اقپارات 2551

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:12

سەمەيدەگى سەمينار ءساتتى ءوتتى

اباي-اقپارات 1792

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:09

بەكنۋر كيسيكوۆ. ءدۇبارا قالالىقتىڭ مونولوگى

اباي-اقپارات 1963

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:06

گەرويحان قىستاۋباەۆ. ج اديگە جاۋاپ (66-نىڭ بىرىنەن)

اباي-اقپارات 1749