جۇما, 10 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

2013 ناۋرىز

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 07:51

159 ارنا: ۇيىمىزدە، تورىمىزدە تۇرعان كىم؟

اباي-اقپارات 1909

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 06:07

ارداق نۇرعازىۇلى. ساياباق (پوەما)

اباي-اقپارات 2462

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:12

سەمەيدەگى سەمينار ءساتتى ءوتتى

اباي-اقپارات 1689

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:09

بەكنۋر كيسيكوۆ. ءدۇبارا قالالىقتىڭ مونولوگى

اباي-اقپارات 1875

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:06

گەرويحان قىستاۋباەۆ. ج اديگە جاۋاپ (66-نىڭ بىرىنەن)

اباي-اقپارات 1666