بەيسەنبى, 28 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9304. جازىلعاندار — 4768. قايتىس بولعاندار — 37

2013 ناۋرىز

5 ناۋرىز, 2013 ساعات 03:55

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1373

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 12:06

مۇحتار ماعاۋين: شۇبارتاۋدان چەحياعا دەيىن

اباي-اقپارات 2268

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 11:52

ساحنادا – «ۇلى مەن ۇرى»

اباي-اقپارات 1916

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 11:40

تۇركى الەمىنىڭ عاسىرى تۇركىلەردى بىرىكتىرە الا ما؟

اباي-اقپارات 2078

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 11:38

باق-تاعى قاساڭ جۇيەنى قالاي وزگەرتەمىز؟

اباي-اقپارات 1289

4 ناۋرىز, 2013 ساعات 11:33

الاش پەن قايىم – ەگىز ۇعىم

اباي-اقپارات 1633