سەيسەنبى, 7 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 685. جازىلعاندار — 50. قايتىس بولعاندار — 6

2013 ناۋرىز

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:00

بيلiك وزiنە ور قازۋدا

اباي-اقپارات 1409

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:59

باق زاڭىنىڭ قاي تۇسى ولقى؟

اباي-اقپارات 1617

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:58

شەتەلدىك مامان ون ءبىر ەسە جوعارى جالاقى الادى

اباي-اقپارات 1585

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:54

ءجۇز نۇسقا ەمەس، ءبىر نۇسقا كەرەك

اباي-اقپارات 1842