بەيسەنبى, 24 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107529. جازىلعاندار — 102323. قايتىس بولعاندار — 1699

2013 ناۋرىز

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 09:00

بيلiك وزiنە ور قازۋدا

اباي-اقپارات 1608

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:59

باق زاڭىنىڭ قاي تۇسى ولقى؟

اباي-اقپارات 1819

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:58

شەتەلدىك مامان ون ءبىر ەسە جوعارى جالاقى الادى

اباي-اقپارات 1842

29 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:54

ءجۇز نۇسقا ەمەس، ءبىر نۇسقا كەرەك

اباي-اقپارات 2051