سەنبى, 4 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2013 ناۋرىز

26 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:00

ءجادي شاكەنۇلى. كەبىنسىز كومىلىپ، مولاسىز قالعان اقىن

اباي-اقپارات 2505

26 ناۋرىز, 2013 ساعات 04:37

ساكەن سىبانباي. مەكتەپتە كينو ساباعى ەنگىزىلە مە؟

اباي-اقپارات 1995

26 ناۋرىز, 2013 ساعات 04:24

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1659

25 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:46

سايات ىبىراي: «ناداندىق ءبارىمىزدىڭ ورتاق جاۋىمىز»

اباي-اقپارات 2764