سەنبى, 19 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107199. جازىلعاندار — 101610. قايتىس بولعاندار — 1671

2013 ناۋرىز

26 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:00

ءجادي شاكەنۇلى. كەبىنسىز كومىلىپ، مولاسىز قالعان اقىن

اباي-اقپارات 2653

26 ناۋرىز, 2013 ساعات 04:37

ساكەن سىبانباي. مەكتەپتە كينو ساباعى ەنگىزىلە مە؟

اباي-اقپارات 2085

26 ناۋرىز, 2013 ساعات 04:24

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1755

25 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:46

سايات ىبىراي: «ناداندىق ءبارىمىزدىڭ ورتاق جاۋىمىز»

اباي-اقپارات 2932