سەنبى, 23 قازان 2021

2013 ناۋرىز

26 ناۋرىز, 2013 ساعات 05:00

ءجادي شاكەنۇلى. كەبىنسىز كومىلىپ، مولاسىز قالعان اقىن

اباي-اقپارات 3384

26 ناۋرىز, 2013 ساعات 04:37

ساكەن سىبانباي. مەكتەپتە كينو ساباعى ەنگىزىلە مە؟

اباي-اقپارات 2673

26 ناۋرىز, 2013 ساعات 04:24

جانات احمادي. دۇربەلەڭ (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2324

25 ناۋرىز, 2013 ساعات 08:46

سايات ىبىراي: «ناداندىق ءبارىمىزدىڭ ورتاق جاۋىمىز»

اباي-اقپارات 3883