جەكسەنبى, 1 قاراشا 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 111953. جازىلعاندار — 106310. قايتىس بولعاندار — 1825

2013 اقپان

6 اقپان, 2013 ساعات 08:55

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 28.01.2013

اباي-اقپارات 1387

6 اقپان, 2013 ساعات 07:28

قۋات قايرانباەۆ. اقيقاتتى ىزدەۋ

اباي-اقپارات 1902

6 اقپان, 2013 ساعات 05:47

وزبەكشە وقىپ قازاق ءجۇر ءوز جەرىندە

اباي-اقپارات 1446

6 اقپان, 2013 ساعات 05:38

باۋىرجان بايتىلەۋوۆ. بۇل قانداي جۇيە، قانداي بيلىك؟!

اباي-اقپارات 1614

6 اقپان, 2013 ساعات 05:13

ۇلداي قابوشقىزى. «دارابوزدىڭ» مۇنىسى نەسى؟!

اباي-اقپارات 1823

6 اقپان, 2013 ساعات 05:01

ءجادي شاكەنۇلى. «قازاق» گازەتىنىڭ ءبىر بۇتاعى

اباي-اقپارات 1628