سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110684. جازىلعاندار — 105766. قايتىس بولعاندار — 1825

2013 اقپان

4 اقپان, 2013 ساعات 05:46

ءمۇسىلىم امزە: «ونەر باسەكەلەستىككە عانا داميدى»

اباي-اقپارات 2026

4 اقپان, 2013 ساعات 05:22

نۇرلان قابدايۇلى. قىلمىس

اباي-اقپارات 1543

2 اقپان, 2013 ساعات 11:21

مۇحتار ماعاۋين. پودونوك

اباي-اقپارات 8948

1 اقپان, 2013 ساعات 09:52

قانات يسلام: بوكستىڭ نە ەكەنىن اقش-قا كەلگەندە ءبىلدىم

اباي-اقپارات 2022