جەكسەنبى, 20 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107262. جازىلعاندار — 101877. قايتىس بولعاندار — 1671

2013 اقپان

1 اقپان, 2013 ساعات 07:46

ديدار امانتاي. قاراعايلىداعى تانگو

اباي-اقپارات 1783

1 اقپان, 2013 ساعات 07:32

عاريفوللا انەس. قازاقتىڭ باعىنا تۋعان «قازاق» (باسى)

اباي-اقپارات 2749

1 اقپان, 2013 ساعات 07:27

پرەستۋپلەنيە پروتيۆ كازاحسكوگو نارودا

اباي-اقپارات 1843