جۇما, 3 اقپان 2023

2012 قازان

23 قازان, 2012 ساعات 08:11

دجاو چاڭ ليڭ: «قوش بول، قازاقستان!»

اباي-اقپارات 2703

23 قازان, 2012 ساعات 06:58

ساكەن وزبەكۇلى. قازاق ءپاتريوتيزمىنىڭ جەتى قاعيداسى

اباي-اقپارات 2476

23 قازان, 2012 ساعات 06:43

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2386

22 قازان, 2012 ساعات 15:39

وقو: «دامۋ-كومەك» كومەككە كەلدى

اباي-اقپارات 2197

22 قازان, 2012 ساعات 09:46

كۇلپاش ءىلياسوۆا. «وردانى ويرانداۋ» كىمگە كەرەك؟..

اباي-اقپارات 2395

22 قازان, 2012 ساعات 09:01

ءبىز «جوق» دەي الامىز با؟

اباي-اقپارات 2359

22 قازان, 2012 ساعات 08:53

«ۇلكەن تۇركىستان» ءۇشىن كۇيگەن...

اباي-اقپارات 3541