سەنبى, 28 قاڭتار 2023

2012 قازان

22 قازان, 2012 ساعات 07:10

قاجىعۇمار شابدانۇلى. قىلمىس (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3047

20 قازان, 2012 ساعات 18:13

وبلىس اكىمى جاستارمەن جۇزدەستى

اباي-اقپارات 2712

20 قازان, 2012 ساعات 15:26

وزگە وڭىردە قۋاڭشىلىق، ال وقو ونىمگە قارىق بولدى

اباي-اقپارات 2428

19 قازان, 2012 ساعات 17:46

التاي بالى وڭتۇستىككە جەتتى

اباي-اقپارات 1988

19 قازان, 2012 ساعات 10:12

1ملرد. تەڭگەنىڭ يەسى تابىلماي تۇر

اباي-اقپارات 2232

19 قازان, 2012 ساعات 10:10

ءومىر – امان..، كوڭىل – الاڭ

اباي-اقپارات 2188

19 قازان, 2012 ساعات 10:09

جەكەنىڭ مالى مەملەكەت قامقورلىعىنا الىنادى

اباي-اقپارات 2227