دۇيسەنبى, 28 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107723. جازىلعاندار — 102666. قايتىس بولعاندار — 1699

2012 اقپان

6 اقپان, 2012 ساعات 06:11

مۇحتار اۋەزوۆ. قازاق حالقىنىڭ ۇلى اقىنى (جالعاسى)

اباي-اقپارات 2400

6 اقپان, 2012 ساعات 03:24

ۇلتىم دەگەن ەرلەردى قورعاي بىلەيىك!

اباي-اقپارات 1520

6 اقپان, 2012 ساعات 03:18

ءشارىپحان قايسار. قازاق – ورىستىڭ قىزمەتشىسى

اباي-اقپارات 1320

5 اقپان, 2012 ساعات 05:51

چيسلوم پوبولەە، تسەنويۋ پودەشەۆلە

اباي-اقپارات 1509

5 اقپان, 2012 ساعات 05:49

پوكاياننوە پيسمو ۆ وكاياننوە ۆرەميا

اباي-اقپارات 1449

5 اقپان, 2012 ساعات 05:29

يسپوۆەد ريادوۆوگو پالاچا

اباي-اقپارات 1517