سەنبى, 11 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

2012 اقپان

1 اقپان, 2012 ساعات 06:22

نۇرلان دۋلاتبەكوۆ. الاشتىڭ رايىمجانى

اباي-اقپارات 1985

1 اقپان, 2012 ساعات 06:04

ايگۇل قوحاەۆا. بيلىك، وپپوزيتسيا جانە ۇلتشىلدىق

اباي-اقپارات 2067

1 اقپان, 2012 ساعات 05:26

ءشامىل ءابدىساماتوۆ. اقىل – ازباس بايلىق

اباي-اقپارات 1950