بەيسەنبى, 13 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 100855. جازىلعاندار — 74677. قايتىس بولعاندار — 1269

2012 اقپان

7 اقپان, 2012 ساعات 04:36

بەيبىت قويشىباەۆ. رىسقۇلوۆتىڭ حاتتارى (باسى)

اباي-اقپارات 2269

6 اقپان, 2012 ساعات 10:54

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 02.02.2012

اباي-اقپارات 1510

6 اقپان, 2012 ساعات 10:46

31 كانال. ينفورمبيۋرو. 01.02.2012

اباي-اقپارات 1374

6 اقپان, 2012 ساعات 08:52

اراشا – اقپاراتتىق ءھام قۇقىقتىق سايت

اباي-اقپارات 1580

6 اقپان, 2012 ساعات 08:28

پارلامەنتشى پايىمى

اباي-اقپارات 1258

6 اقپان, 2012 ساعات 08:26

سەرىكبول حاسان. قابىرقالا

اباي-اقپارات 2035