دۇيسەنبى, 20 قىركۇيەك 2021

2011 ناۋرىز

3 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:34

وسك قر پرەزيدەنتتىگىنە ۇمىتكەر 4 ادامدى تىركەمەدى

اباي-اقپارات 1830

2 ناۋرىز, 2011 ساعات 06:34

نازەركە سۇلتانبەك. ەر ءشامىل

اباي-اقپارات 3139

2 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:36

وركەن كەنجەبەك. «كىم پرەزيدەنت بولعىسى كەلەدى؟»

اباي-اقپارات 2465