سەنبى, 11 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 56455. جازىلعاندار — 32500. قايتىس بولعاندار — 264

2011 ناۋرىز

1 ناۋرىز, 2011 ساعات 08:17

ءبىر جىلدا ازىق-تۇلىك 13%-عا قىمباتتادى - ستاتاگەنتتىك

اباي-اقپارات 1551

1 ناۋرىز, 2011 ساعات 08:02

مۇڭىڭدى شاق، مۇعالىم!

اباي-اقپارات 1957

1 ناۋرىز, 2011 ساعات 07:02

قازاق باسپاسوزىنە ۇندەۋ

اباي-اقپارات 1753

1 ناۋرىز, 2011 ساعات 06:49

kui.kz cايتى

اباي-اقپارات 2364

1 ناۋرىز, 2011 ساعات 05:50

پرەزيدەنتتىڭ جۇمىسى بار ۋاقىتىمدى الادى - نازارباەۆ

اباي-اقپارات 1606