جۇما, 2 جەلتوقسان 2022

2011 ناۋرىز

4 ناۋرىز, 2011 ساعات 09:02

اسقار جۇمادىلداەۆ: «سەسسيا كەزىندە قاشىپ كەتەمىن»

اباي-اقپارات 4477

4 ناۋرىز, 2011 ساعات 04:04

بەك داتۇلى. ەردوعان تاعى ەرلەدى

اباي-اقپارات 2429

4 ناۋرىز, 2011 ساعات 03:48

ارنۇر اسقار. اسەتتەي بولۋ ازىرگە ارمان عانا!

اباي-اقپارات 2556

4 ناۋرىز, 2011 ساعات 03:34

عابيدوللا جادىگەر. باقيلىق بولعاندار كۇتە تۇرسىن با؟

اباي-اقپارات 2483