سارسەنبى, 28 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110832. جازىلعاندار — 105883. قايتىس بولعاندار — 1825

2010 قازان

5 قازان, 2010 ساعات 08:29

قالمىرزاەۆ ينسۋلت الدى – دەرەككوز

اباي-اقپارات 1809

5 قازان, 2010 ساعات 08:13

سارىباي سىرقات كورىنەدى...

اباي-اقپارات 1936

5 قازان, 2010 ساعات 04:38

ريزا يساەۆا. جالدامالى قۇرساق...

اباي-اقپارات 1800