جۇما, 23 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110086. جازىلعاندار — 105493. قايتىس بولعاندار — 1796

2010 قازان

4 قازان, 2010 ساعات 07:23

وتەمۇراتوۆ «اتامەكەن» وداعى» قۇەپ پرەزيديۋمىنا ەندى

اباي-اقپارات 1974

4 قازان, 2010 ساعات 06:04

كەمە كىمدىكى؟ قىزويناقتا جۇرگەن كىم؟

اباي-اقپارات 1716