دۇيسەنبى, 3 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 92662. جازىلعاندار — 62511. قايتىس بولعاندار — 793

2009 مامىر

28 مامىر, 2009 ساعات 20:07

3,5 ميلليون گەكتار جەردi كiم يەلەنەدi?

اباي-اقپارات 1390

28 مامىر, 2009 ساعات 20:02

قازاقتىڭ حاس باتىرى

اباي-اقپارات 2959

28 مامىر, 2009 ساعات 19:58

قازاق ساياساتكەرى رەسەيدىڭ شاشباۋىن كوتەرە مە؟

اباي-اقپارات 1224

28 مامىر, 2009 ساعات 19:54

قازاق كينوسىنىڭ تۇرالاپ تۇرعانى قارجى تاپشىلىعىنان با؟

اباي-اقپارات 2036

28 مامىر, 2009 ساعات 19:41

بالامدى مەدرەسەگە ءبىل دەپ بەردىم…

اباي-اقپارات 2011

28 مامىر, 2009 ساعات 19:40

بالاعا قانشا اقشا بەرگەن دۇرىس؟

اباي-اقپارات 2875

28 مامىر, 2009 ساعات 19:06

اقتوبەلىكتەر تۋعان قالاسنىڭ 140 جىلدىعىن اتاپ وتۋدە

اباي-اقپارات 1520