سارسەنبى, 29 قاڭتار 2020

2014 قاڭتار

21 قاڭتار, 2014 ساعات 04:12

ازامات اقىلبەكوۆ. قازاقتىڭ جاڭا دەرتى – اتامانيا!

اباي-اقپارات 1256

20 قاڭتار, 2014 ساعات 09:13

Cايىن نازاربەكۇلى. ءبىرىنشى سوزگە ساياحات (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1160

20 قاڭتار, 2014 ساعات 07:25

قوستىلدىلىك پەن قاعازباستىلىق زاردابى

اباي-اقپارات 1405

20 قاڭتار, 2014 ساعات 07:02

باراحولكا: احمەتجان ەسىموۆ كىمدەردىڭ اتىن اتاماق بولدى؟

اباي-اقپارات 1376

20 قاڭتار, 2014 ساعات 05:39

2014 - «ءدىن مەن ءداستۇر» جىلى

اباي-اقپارات 1268