بەيسەنبى, 28 قازان 2021

2014 قاڭتار

22 قاڭتار, 2014 ساعات 04:19

قازاقستانعا قاپتاپ بارايىق!

اباي-اقپارات 2162

21 قاڭتار, 2014 ساعات 09:47

باۋىرجان باباجانۇلى. ساياق

اباي-اقپارات 3551

21 قاڭتار, 2014 ساعات 09:32

داۋرەن قۋات. قاسقا ايعىر قايتىپ سوعار ما؟

اباي-اقپارات 2436

21 قاڭتار, 2014 ساعات 05:36

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: عالىم بوقاش

اباي-اقپارات 2106

21 قاڭتار, 2014 ساعات 04:27

مىرزان كەنجەباي. ءدىنتانۋشى بولساڭ، دۇرىسىن ايت!

اباي-اقپارات 2826