سەنبى, 19 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107199. جازىلعاندار — 101610. قايتىس بولعاندار — 1671

2014 قاڭتار

22 قاڭتار, 2014 ساعات 04:19

قازاقستانعا قاپتاپ بارايىق!

اباي-اقپارات 1712

21 قاڭتار, 2014 ساعات 09:47

باۋىرجان باباجانۇلى. ساياق

اباي-اقپارات 2732

21 قاڭتار, 2014 ساعات 09:32

داۋرەن قۋات. قاسقا ايعىر قايتىپ سوعار ما؟

اباي-اقپارات 1905

21 قاڭتار, 2014 ساعات 05:36

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: عالىم بوقاش

اباي-اقپارات 1620

21 قاڭتار, 2014 ساعات 04:27

مىرزان كەنجەباي. ءدىنتانۋشى بولساڭ، دۇرىسىن ايت!

اباي-اقپارات 2282