سەيسەنبى, 3 تامىز 2021

2014 قاڭتار

21 قاڭتار, 2014 ساعات 04:12

ازامات اقىلبەكوۆ. قازاقتىڭ جاڭا دەرتى – اتامانيا!

اباي-اقپارات 1789

20 قاڭتار, 2014 ساعات 09:13

Cايىن نازاربەكۇلى. ءبىرىنشى سوزگە ساياحات (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1772

20 قاڭتار, 2014 ساعات 07:25

قوستىلدىلىك پەن قاعازباستىلىق زاردابى

اباي-اقپارات 2009

20 قاڭتار, 2014 ساعات 07:02

باراحولكا: احمەتجان ەسىموۆ كىمدەردىڭ اتىن اتاماق بولدى؟

اباي-اقپارات 1954

20 قاڭتار, 2014 ساعات 05:39

2014 - «ءدىن مەن ءداستۇر» جىلى

اباي-اقپارات 1884