جەكسەنبى, 20 قىركۇيەك 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 107262. جازىلعاندار — 101877. قايتىس بولعاندار — 1671

2014 قاڭتار

21 قاڭتار, 2014 ساعات 04:12

ازامات اقىلبەكوۆ. قازاقتىڭ جاڭا دەرتى – اتامانيا!

اباي-اقپارات 1438

20 قاڭتار, 2014 ساعات 09:13

Cايىن نازاربەكۇلى. ءبىرىنشى سوزگە ساياحات (جالعاسى)

اباي-اقپارات 1410

20 قاڭتار, 2014 ساعات 07:25

قوستىلدىلىك پەن قاعازباستىلىق زاردابى

اباي-اقپارات 1617

20 قاڭتار, 2014 ساعات 07:02

باراحولكا: احمەتجان ەسىموۆ كىمدەردىڭ اتىن اتاماق بولدى؟

اباي-اقپارات 1577

20 قاڭتار, 2014 ساعات 05:39

2014 - «ءدىن مەن ءداستۇر» جىلى

اباي-اقپارات 1499