سارسەنبى, 19 اقپان 2020

2009 مامىر

28 مامىر, 2009 ساعات 20:07

3,5 ميلليون گەكتار جەردi كiم يەلەنەدi?

اباي-اقپارات 1262

28 مامىر, 2009 ساعات 20:02

قازاقتىڭ حاس باتىرى

اباي-اقپارات 2480

28 مامىر, 2009 ساعات 19:58

قازاق ساياساتكەرى رەسەيدىڭ شاشباۋىن كوتەرە مە؟

اباي-اقپارات 1090

28 مامىر, 2009 ساعات 19:54

قازاق كينوسىنىڭ تۇرالاپ تۇرعانى قارجى تاپشىلىعىنان با؟

اباي-اقپارات 1770

28 مامىر, 2009 ساعات 19:41

بالامدى مەدرەسەگە ءبىل دەپ بەردىم…

اباي-اقپارات 1644

28 مامىر, 2009 ساعات 19:40

بالاعا قانشا اقشا بەرگەن دۇرىس؟

اباي-اقپارات 2176

28 مامىر, 2009 ساعات 19:06

اقتوبەلىكتەر تۋعان قالاسنىڭ 140 جىلدىعىن اتاپ وتۋدە

اباي-اقپارات 1373