جۇما, 9 ماۋسىم 2023
جاڭالىقتار 2721 0 پىكىر 12 ناۋرىز, 2014 ساعات 09:08

ەسەنعالي راۋشانوۆ. بiز سiزدەرمەن بiرگەمiز!

كيەۆ قالاسى،

بانكوۆ كوشەسi,12. ليبەرمان ءۇيi.

ۋكراينا جازۋشىلار وداعى باسقارماسىنا

 

قۇرمەتتi باۋىرلار! زۇل­مات كۇندەردiڭ بۇعاۋىنا تۇس­كەن باۋىرلاس ۋكراين ەلiنە جانە مەنiڭ حالقىمنىڭ ءتۇبi بiر تۋىسى بوپ سانالاتىن قادىردان قىرىم تاتار حالقىنا ىستىق سالەمiمدi جولدايمىن.

ءوز باسىم ۇلت ازاتتىعى جولىنداعى كۇرەستiڭ قاي ءتۇرi دە قاسيەتتi دەپ سانايمىن. سiزدەر ءوز جولدارىڭىزدى تاڭدادىڭىزدار. ءوز جولىن ءوز ەركiمەن تاڭداي بiلگەن حالىقتىڭ باقىتىنا تەك قانا قىزىعۋمەن جانە تiلەكتەستiكپەن قاراۋدان باسقا نە دەۋگە بولادى؟!

كيەۆ قالاسى،

بانكوۆ كوشەسi,12. ليبەرمان ءۇيi.

ۋكراينا جازۋشىلار وداعى باسقارماسىنا

 

قۇرمەتتi باۋىرلار! زۇل­مات كۇندەردiڭ بۇعاۋىنا تۇس­كەن باۋىرلاس ۋكراين ەلiنە جانە مەنiڭ حالقىمنىڭ ءتۇبi بiر تۋىسى بوپ سانالاتىن قادىردان قىرىم تاتار حالقىنا ىستىق سالەمiمدi جولدايمىن.

ءوز باسىم ۇلت ازاتتىعى جولىنداعى كۇرەستiڭ قاي ءتۇرi دە قاسيەتتi دەپ سانايمىن. سiزدەر ءوز جولدارىڭىزدى تاڭدادىڭىزدار. ءوز جولىن ءوز ەركiمەن تاڭداي بiلگەن حالىقتىڭ باقىتىنا تەك قانا قىزىعۋمەن جانە تiلەكتەستiكپەن قاراۋدان باسقا نە دەۋگە بولادى؟!

اقيقات العا شىعارى حاق. قارا كۇش، زۇلىم پيعىل، ارام نيەت ۋاقىتشا بەل الۋى مۇم­كiن، بiراق اقيقاتتىڭ، ازاتكەر­لiكتiڭ الدىنا ماڭگi توسقاۋىل بولۋى مۇمكiن ەمەس. زامانىندا جازىقسىز جاپا شەككەن قىرىمدىق باۋىرلاردىڭ وسى كۇندەردە ۋكراين حالقىمەن تiزە قوسىپ، ۇزەڭگi قاعىسىپ بiرگە جۇرۋi بiزدi بەك قۋانتادى. بiز سiزدەرمەن بiرگەمiز. قازاقستاننىڭ جازۋشىلار وداعى، حالىقارالىق پەن - كلۋبىنىڭ قازاق بولiمشەسi ءۇن شىعارماي تىم-تىرىس وتىرسا، بۇل قازاق ۇلتى ۇستانعان پوزيتسيا دەمەڭiزدەر. ولار كوپشi­لiكتiڭ ەمەس، ازشىلىقتىڭ پيعىلىن بiلدiرەدi دەپ ويلايمىن. مەن جاڭا بiر سوزiمدە “مەن ”دەۋدiڭ ورنىنا “بiز”دەگەن ەسiمدiكتi سانالى تۇردە پايدالاندىم. ونىڭ ءجون ايتىل­عان ءسوز ەكەنiنە انىق كوز جەت­كiزەتiن كۇن دە الىس ەمەس دەپ سەنەمiن. قازاق زيالىلارىنىڭ ۇلت ازاتتىعى دەپ ۇرانداعان تۋىستارعا ىقىلاس نيەتi وزگەشە ەكەنiنە كۇمان بولماسىن.

باسقا اڭگiمە جوق. وسىنى ايتۋدى بورىش سانادىم. جاق­سى كۇندەردە، ازات كۇن­دەردە جولىعۋدى جازعاي.

 

سiزدiڭ ەلiڭiزگە، ۋكراين حالقىنا دەگەن شەكسiز قۇرمەتپەن

 ەسەنعالي راۋشانوۆ، اقىن.

Abai.kz

0 پىكىر