سەنبى, 28 قاڭتار 2023
الىستاعى باۋىرىم 1495 9 پىكىر 29 قاراشا, 2022 ساعات 14:10

رەسەيدەگى قانداستار قاي جولدى تاڭدايدى؟

جان-جاعىنان جاۋ ىزدەپ، الاسۇرىپ, تيىسەرگە قارا تاپپاي وتىرعان، اينالىپ كەلىپ بىرگە تۋعانداي بولىپ كەتكەن ۋكراين حالقىن قىرىپ جاتقان رەسەي اتتى كورشىمىزدىڭ ءدال قازىرگى تاڭداعى سويقان ىستەرى ءبارىمىزدى دە الاڭداتىپ وتىر. بىزگە, اسىرەسە, سونداعى تۇرىپ جاتقان ميلليونداعان كانداستارىمىزدىڭ حال ۇستىندە تۇرعان تاعدىرى قاتتى الاڭداتادى. ويتكەنى وسى جاقىندا عانا ءوز كوزقاراسىن ۇنەمى اشىق ءبىلدىرىپ وتىراتىن ءبىر ۇلتجاندى بلوگەرىمىزدىڭ «PolitKaz» دەپ اتالاتىن يۋتۋب-كانالىنان قابىرعاما قاتتى باتاتىن كورىنىستەردى كورىپ، بولاشاققا دەگەن سەنىمىم سۇيىلىپ بارادى.

وندا بۋرياتيادا تۇراتىن ءاپ-ادەمى بۋريات قىزى ورىستىڭ ءبىر جۋرناليسىنە ەش قىمسىنباي سۇحبات بەرىپ وتىر. رەسەيدىڭ ۋكرايناعا قارسى شابۋىلىنان الدىمەن سونداعى از ۇلتتاردىڭ وكىلدەرىنىڭ قىرىلىپ جاتقاندىعىن اشىق ايتىپ وتىر. سوعىس باستالعاندا، سول قاندى قاساپتا بارلىق قىرىلعان سولداتتاردىڭ ىشىندە بۋرياتتاردىڭ سانى شيرەككە دەيىن جەتىپ قالىپتى. ال رەسەيدەگى بۋرياتتاردىڭ سانى جالپى حالىقتىڭ 1 پايىزىن دا قۇرامايدى. سونىمەن قاتار، قازىرگى تاڭدا وندا تاتارلار، باشقۇرتتار، ياكۋتتار دا بوستان-بوسقا ءولىم قۇشىپ جاتىر. مۇنىڭ ىشىندە قازاقتار دا جەتىپ ارتىلاتىن كورىنەدى.

مىنە، بۋرياتتىڭ جاپ-جاس قىزى ءپۋتيننىڭ دە قاھارىنان قورىقپاي، سول ەلدە تۇرىپ-اق، بۋرياتتاردى قورعايتىن قوعامدىق قوزعالىس قۇرىپ، ەشكىمنەن تايسالماستان سوعىسقا قارسىلىق تانىتىپ جاتىر. سويتە تۇرا، سونداعى قازاقتارعا دا جانى اشىپ، ولاردىڭ نەگە ەشەتەڭە دە بولماعانداي، ءۇن-ءتۇنسىز جاتقاندىعىنا تاڭ قالادى.

بۇعان ءبىز دە تاڭ قالدىق. ونداعى قانداستاردىڭ بۇنىسى نە تىرشىلىك؟ ورىمدەي جاستارى ادىلەتسىز سوعىستا قىرىلىپ جاتقانداعى نە قىلعان ۇنسىزدىك؟ سوعىسقا قارسى داۋىس كوتەرۋ قايدا؟ كىپ-كىشكەنە بۋريات قىزى جان-جاعىنا قاھارىن توككەن جالماۋىز پۋتيننەن قورىقپاعاندا، وزدەرىن ىلعي باتىرلاردىڭ ۇرپاعى سانايتىن قازاقتار قويان جۇرەك قورقاقتارعا اينالىپ كەتكەن بە؟ «جانىم ارىمنىڭ ساداعاسى» دەپ قاندى قاساپقا بارمايتىندىعىن ايتىپ، باس كوتەرەتىن ءبىر ازاماتتىڭ قالماعانى ما؟ جارايدى، جاندارى وزگەلەرگە قاراعاندا تىم ءتاتتى-اق دەلىك. الايدا بۇلار سول وزگەلەر ىستەمەيتىن جامان ءىستى باستاپ، ءبىر توپ قازاق جاستارىنىڭ سوعىسقا ەمەس، بەينە ءبىر تويعا باراتىنداي ءوزارا ءماز بولىپ، مايدانعا اتتاناتىن اۆتوبۋسقا تالاسا-تارماسا ءمىنىپ جاتقان بەينە تاسپاسىن يۋتۋبقا سالعاندارى نەسى؟ نامىس دەگەننەن جۇرداي بولعان با؟ وزگە، تاتار مەن باشقۇرت حالىقتارى ءتارىزدى مۇنشاما دابىرايتپاي-اق، «قۇداي سالدى، ءبىز كوندىك» دەگەندەي، ۇرانداتپاي-اق، ءۇن-ءتۇنسىز اتتانىپ جاتقان جوق پا؟ ەڭ بولماسا سونى ىستەۋگە دە اقىلدارى جەتپەگەنى مە؟ دۇرلىگە كوتەرىلگەن داعىستان حالقىنان نەگە ۇلگى المايدى؟

وزگەلەردى بىلمەيمىن، مەن ءدال وسى بەينە كادرلاردى كورگەندە جەرگە كىرگەندەي كۇي كەشكەنىم انىق. سوندا ەندى نە ىستەيمىز؟ الدە باياعىدا-اق، سۇيرەگى قۋراپ قالعان شىڭعىسحان اتامىزدى شاقىرامىز با؟ باقا-شايان بولىپ كەتكەن ۇرپاقتارىنا كومەكتەسەر، بالكىم. ودان باسقا بىزدە نە ءۇمىت قالدى؟

ايتپاقشى، جاڭا جىلدان سوڭ پۋتين تاعى دا موبيليزاتسيا جاساماق كورىنەدى. بۇل جولعىسى وتە اۋقىمدى بولماق. ءتىپتى، جاپپاي موبيليزاتسياعا دەيىن بارماق. ال پۋتين تۇرعاندا بۇل سوعىستىڭ توقتامايتىندىعى ايداي الەمگە ايان. سوندا نە ىستەمەكپىز؟ ايدالاداعى ۋكراين جۇرتىن اتا جاۋ ساناپ، اتا-بابامىزدىڭ ارۋاعىن شاقىرىپ، اتتانداپ جونەلەمىز بە؟ الدە «اتا جۇرتىم قايداسىڭ» دەپ، قازاقستانعا قاراي ۇدەرە كوشەمىز بە؟ قازىرگى تاڭدا ونداعى قانداستاردىڭ الدىندا تەك وسى ەكى جول عانا قالدى. ولاردىڭ قايسىسىن تاڭدايدى، ونى ەندى وزدەرى شەشەر.

جايبەرگەن بولاتوۆ

Abai.kz

9 پىكىر

ۇزدىك ماتەريالدار

انىق-قانىعى

جاقيانوۆ: ماعان اشىق جالا جابۋعا كىرىستى...

عالىمجان جاقيانوۆ 3113
ايقاي

ەلدە ۇلتتىق يدەولوگيا وتە ءالسىز...

بەيسەنعازى ۇلىقبەك 1900