جۇما, 4 جەلتوقسان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 133887. جازىلعاندار — 118004. قايتىس بولعاندار — 1990

2019 ءساۋىر

3 ءساۋىر, 2019 ساعات 10:25

بۇۇ: جەر شارى تۇرعىندارى قارتايىپ بارادى

Abai.kz 1381

3 ءساۋىر, 2019 ساعات 10:20

د. نازارباەۆا قحر ەلشىسىن قابىلدادى

Abai.kz 1433

3 ءساۋىر, 2019 ساعات 10:00

اقش تۇركياعا قارۋ-جاراق جەتكىزۋدى دوعارادى

Abai.kz 1261

3 ءساۋىر, 2019 ساعات 09:57

شىڭعىس تۋدى ارقاردان...

مۇحامبەتكارىم قوجىربايۇلى 6930