سارسەنبى, 27 قاڭتار 2021

2017 ءساۋىر

26 ءساۋىر, 2017 ساعات 19:54

ن.نازارباەۆ ديماشپەن كەزدەستى

نۇرا ماتاي 7204

26 ءساۋىر, 2017 ساعات 17:57

ۇلتتىق كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسى بولىپ ءوتتى

داۋرەن قۋات 3160

26 ءساۋىر, 2017 ساعات 14:37

پ.ك. ۋسلار. قازاق دالاسىنداعى ءتورت اي

ساعات ءجۇسىپ 4203

26 ءساۋىر, 2017 ساعات 14:34

ماقپالدىڭ "مامەسىندە" "ۇلى كوشتىڭ" نەسى بار؟

نۇرزات توقاجان 4278

26 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:37

ءۇش تىلگە ءۇيىر بيلىككە قازاق ءتىلىنىڭ دومينانت ءتىل بولعانى قاۋىپتى

نۇرگەلدى ابدىعانيۇلى 6102

26 ءساۋىر, 2017 ساعات 11:48

«تامىرى تەرەڭ ءالىپبي» اتتى كونفەرەنتسيا وتەدى

اباي-اقپارات 6818