دۇيسەنبى, 6 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 41065. جازىلعاندار — 13614. قايتىس بولعاندار — 188

2017 ءساۋىر

3 ءساۋىر, 2017 ساعات 01:41

الماتىعا "ازاتتىق" كوشەسى كەرەك، باۋىرجان بايبەك مىرزا!

ءشارىپحان قايسار 7644

2 ءساۋىر, 2017 ساعات 23:32

پىكىرتالاس. تالانت كىم، تانىمال شە؟

شارا قۇربانوۆا 5836

2 ءساۋىر, 2017 ساعات 10:52

اناعا اپارار جول (فيلم)

Abai.kz 4146

1 ءساۋىر, 2017 ساعات 17:51

مينسكىدە پرەزيدەنت جولداۋى تالقىلاندى

Abai.kz 2688

1 ءساۋىر, 2017 ساعات 17:33

«ەكسپوعا» كەلىڭدەر، قانداستارىم!

اۋىت مۇقيبەك 6453