جۇما, 29 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 9932. جازىلعاندار — 4900. قايتىس بولعاندار — 37

2017 ءساۋىر

27 ءساۋىر, 2017 ساعات 15:16

قازاق تويىنداعى تۇزەتۋ كەرەك ماسەلەلەر

مارات توقاشباەۆ 31281

27 ءساۋىر, 2017 ساعات 15:11

دوروگا دوموي (فيلم)

اباي-اقپارات 4469

27 ءساۋىر, 2017 ساعات 13:43

«زەردەلى» - ىرىسبەك ءماۋىت مەكتەبى

داۋرەن قۋات 10018

27 ءساۋىر, 2017 ساعات 12:04

2017 جىلى 346 مىڭ قازاقستاندىق جۇمىسپەن قامتىلادى

اباي اقپارات 3375

27 ءساۋىر, 2017 ساعات 09:39

ديماشقا دەيىن، ديماشتان كەيىن...

ارمان سقابىلۇلى 4081