سەيسەنبى, 26 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4560. قايتىس بولعاندار — 35

2013 قىركۇيەك

20 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:18

يسرايل ساپارباي. ماليكە سۇلۋدىڭ مىڭ بiر ساۋالى

اباي-اقپارات 15583

20 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:54

نۇرتۋعان ايتساپين. قابانباي باتىر ەسىل-نۇرا بويىندا تۋعان

اباي-اقپارات 13919

20 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:27

اسان وماروۆ. ءدىن جانە ۇلتتىق مۇددە

اباي-اقپارات 13259

20 قىركۇيەك, 2013 ساعات 07:06

قۋانىش جيەنباي. فيلارمونيا ءانشىسى

اباي-اقپارات 1719

20 قىركۇيەك, 2013 ساعات 06:04

«جاس ازامات» گازەتىنىڭ ءبىرىنشى سانى

اباي-اقپارات 1806

20 قىركۇيەك, 2013 ساعات 05:40

قمدب: ءسۋيتسيدتىڭ ۇكىمى

اباي-اقپارات 2115

19 قىركۇيەك, 2013 ساعات 09:55

جۇمىلا كوتەرگەن جۇك جەڭىل

اباي-اقپارات 2684