سەنبى, 6 ماۋسىم 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 12312. جازىلعاندار — 6903. قايتىس بولعاندار — 52

2013 قىركۇيەك

23 قىركۇيەك, 2013 ساعات 12:51

ايدوس سارىم. سالپىنشاق «سوعىسى»، سولكەباي «جورىعى»...

اباي-اقپارات 1715

23 قىركۇيەك, 2013 ساعات 12:18

انا ءتىلىن بىلمەسەڭ، اداساسىڭ...

اباي-اقپارات 1711

23 قىركۇيەك, 2013 ساعات 12:08

باسپا ءۇيىنىڭ قارا شاڭىراعى

اباي-اقپارات 2597

23 قىركۇيەك, 2013 ساعات 11:12

كوكجارلى كوكجال باراقتىڭ جەرلەنگەن جەرى تابىلدى

اباي-اقپارات 4562

23 قىركۇيەك, 2013 ساعات 10:40

«جاس ازامات» گازەتىنىڭ ءۇشىنشى سانى

اباي-اقپارات 1861

23 قىركۇيەك, 2013 ساعات 10:21

گۇلەن تۇرتكەن...

اباي-اقپارات 2324

22 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:49

تەڭىز جاعالاۋىندا تەربەلگەن ءان

اباي-اقپارات 1998