سەيسەنبى, 26 مامىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 8969. جازىلعاندار — 4560. قايتىس بولعاندار — 35

2013 قىركۇيەك

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:59

سىرىم دات. قايرات نۇرتاس جانە «مامبەتتەر»

اباي-اقپارات 1843

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:34

قوياندىنىڭ مەكتەبى...

اباي-اقپارات 1779

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:28

شىعىستاعى ءبىلىم كۇنى

اباي-اقپارات 1598

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:21

مۇحتار شەرىم. كرەسلونىڭ كيەسى...

اباي-اقپارات 1636

3 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:11

نۇرلان ماۋكەنۇلى. تiرiنiڭ قامىن تiرi جەر، تiرiلەر بiرiن بiرi جەر

اباي-اقپارات 2630

2 قىركۇيەك, 2013 ساعات 08:24

گەرويحان قىستاۋباەۆ. تارت قولىڭدى، قازاقتان!

اباي-اقپارات 1996