جۇما, 23 اقپان 2024

2013 ماۋسىم

4 ماۋسىم, 2013 ساعات 18:01

ولاردىڭ تابى¬نا¬تىنى – اقشا، مانساپ

اباي-اقپارات 2925

4 ماۋسىم, 2013 ساعات 08:39

ەرلان ارىن – ەكىنشى اتامان!

اباي-اقپارات 3198

4 ماۋسىم, 2013 ساعات 07:25

اقبەرەن ەلگەزەك. بالالىق شاقتان حات

اباي-اقپارات 6233

3 ماۋسىم, 2013 ساعات 11:10

تۇرسىن جۇرتباي. ۇندەمەي كەتۋ – شىندىققا قيانات (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3973