سارسەنبى, 1 اقپان 2023

2013 ماۋسىم

4 ماۋسىم, 2013 ساعات 18:01

ولاردىڭ تابى¬نا¬تىنى – اقشا، مانساپ

اباي-اقپارات 2532

4 ماۋسىم, 2013 ساعات 08:39

ەرلان ارىن – ەكىنشى اتامان!

اباي-اقپارات 2796

4 ماۋسىم, 2013 ساعات 07:25

اقبەرەن ەلگەزەك. بالالىق شاقتان حات

اباي-اقپارات 5366

3 ماۋسىم, 2013 ساعات 11:10

تۇرسىن جۇرتباي. ۇندەمەي كەتۋ – شىندىققا قيانات (جالعاسى)

اباي-اقپارات 3565