سەنبى, 11 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31815. قايتىس بولعاندار — 264

2012 اقپان

24 اقپان, 2012 ساعات 05:11

تالعات قاتاۋوۆ. قولباەۆ قاتاڭ جازالانۋى ءتيىس!

اباي-اقپارات 2886

24 اقپان, 2012 ساعات 04:27

تالعات كەڭەسباەۆ. قاسقىردىڭ سۋرەتى

اباي-اقپارات 3571

23 اقپان, 2012 ساعات 17:17

و كوممۋنيزمە پوسلە ەگو سمەرتي ("La Vanguardia", يسپانيا)

اباي-اقپارات 1678

23 اقپان, 2012 ساعات 11:32

پوگرەبالنىە سوورۋجەنيا سيبيرسكيح تاتار

اباي-اقپارات 1611