دۇيسەنبى, 29 مامىر 2023

2010 جەلتوقسان

23 جەلتوقسان, 2010 ساعات 04:22

ەسەپ تۇگەلوۆ. قازاقستانداعى حريستياندار حاقىندا

اباي-اقپارات 2224

22 جەلتوقسان, 2010 ساعات 13:37

توتى اتىشەۆا. ارالاس نەكەگە نەمقۇرايلى قاراۋعا بولمايدى

اباي-اقپارات 2146

22 جەلتوقسان, 2010 ساعات 12:44

ايالدار كۇنتۋعان. ءماسىموۆ مارەدەن وزدى

اباي-اقپارات 2116

22 جەلتوقسان, 2010 ساعات 09:53

نۇرا ماتاي. بەرگەيدىڭ بەرەرى، سەرگەيدىڭ سەنەرى جوق...

اباي-اقپارات 2143

22 جەلتوقسان, 2010 ساعات 08:06

ينتەرنەت-كونفەرەنتسيا: ءاليحان بايمەنوۆ

اباي-اقپارات 2052