جۇما, 3 جەلتوقسان 2021

2010 جەلتوقسان

30 جەلتوقسان, 2010 ساعات 12:30

بوقتاعانىڭ قاي اعاش؟! (قاشاعان جىراۋدىڭ ەسقالي سۇپىعا ايتقانى)

اباي-اقپارات 22443

30 جەلتوقسان, 2010 ساعات 11:45

نوعايلىنىڭ جۇرتىندا

اباي-اقپارات 4549

30 جەلتوقسان, 2010 ساعات 09:56

«القا» - ۇلت قالامىنا سەرت

اباي-اقپارات 4224

30 جەلتوقسان, 2010 ساعات 07:10

ەرەنعايىپ قۋاتايۇلى. بالبال تاس – بابامنىڭ كوزى

اباي-اقپارات 4893

29 جەلتوقسان, 2010 ساعات 22:05

زارقىن تايشىباي. ابايدىڭ ناعاشىلارى مەن قايىن جۇرتى تۋرالى

اباي-اقپارات 11753