دۇيسەنبى, 26 قازان 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 110542. جازىلعاندار — 105675. قايتىس بولعاندار — 1796

2010 جەلتوقسان

1 جەلتوقسان, 2010 ساعات 09:22

العاداي بەكباتىر. قازاق بالاسىنا قانداي ات قويادى؟

اباي-اقپارات 2750

1 جەلتوقسان, 2010 ساعات 07:32

امان اسپانۇلى. قۇدايعا قالەلوۆادان حالىق جاقىن

اباي-اقپارات 1810

1 جەلتوقسان, 2010 ساعات 06:38

سىرىم ەرجانوۆ. ۆو ۆسەم ۆينوۆاتا ۆالەولوگيا؟

اباي-اقپارات 2372

1 جەلتوقسان, 2010 ساعات 05:03

وركەن كەنجەبەك. «سالدە قاعۋ» ساياساتى باستالسا...

اباي-اقپارات 2184

1 جەلتوقسان, 2010 ساعات 04:38

استانادا ەقىۇ ءسامميتى اشىلادى

اباي-اقپارات 2036