بەيسەنبى, 2 ءساۋىر 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 423. جازىلعاندار — 27. قايتىس بولعاندار — 3

2010 جەلتوقسان

1 جەلتوقسان, 2010 ساعات 09:22

العاداي بەكباتىر. قازاق بالاسىنا قانداي ات قويادى؟

اباي-اقپارات 2320

1 جەلتوقسان, 2010 ساعات 07:32

امان اسپانۇلى. قۇدايعا قالەلوۆادان حالىق جاقىن

اباي-اقپارات 1580

1 جەلتوقسان, 2010 ساعات 06:38

سىرىم ەرجانوۆ. ۆو ۆسەم ۆينوۆاتا ۆالەولوگيا؟

اباي-اقپارات 2146

1 جەلتوقسان, 2010 ساعات 05:03

وركەن كەنجەبەك. «سالدە قاعۋ» ساياساتى باستالسا...

اباي-اقپارات 1793

1 جەلتوقسان, 2010 ساعات 04:38

استانادا ەقىۇ ءسامميتى اشىلادى

اباي-اقپارات 1700