جۇما, 10 شىلدە 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 54747. جازىلعاندار — 31277. قايتىس بولعاندار — 264

2010 جەلتوقسان

1 جەلتوقسان, 2010 ساعات 09:22

العاداي بەكباتىر. قازاق بالاسىنا قانداي ات قويادى؟

اباي-اقپارات 2573

1 جەلتوقسان, 2010 ساعات 07:32

امان اسپانۇلى. قۇدايعا قالەلوۆادان حالىق جاقىن

اباي-اقپارات 1708

1 جەلتوقسان, 2010 ساعات 06:38

سىرىم ەرجانوۆ. ۆو ۆسەم ۆينوۆاتا ۆالەولوگيا؟

اباي-اقپارات 2267

1 جەلتوقسان, 2010 ساعات 05:03

وركەن كەنجەبەك. «سالدە قاعۋ» ساياساتى باستالسا...

اباي-اقپارات 1989

1 جەلتوقسان, 2010 ساعات 04:38

استانادا ەقىۇ ءسامميتى اشىلادى

اباي-اقپارات 1898