سەيسەنبى, 4 تامىز 2020
COVID-19 قازاقستاندا. جۇقتىرعاندار — 93820. جازىلعاندار — 65132. قايتىس بولعاندار — 1058

2010 مامىر

27 مامىر, 2010 ساعات 04:06

تالاس وماربەكوۆ: نازارباەۆ «حان» بولۋى كەرەك ەدى

اباي-اقپارات 2036

26 مامىر, 2010 ساعات 07:37

ۇلتتىق بانك اتاۋلى ستيپەندياعا كونكۋرس جاريالادى

اباي-اقپارات 1691